المشروع خیابان پاسداران

اسم صاحب العمل : شرکت ثمین سنگ

عنوان المشروع : اصفهان، خیابان پاسداران

زمن تنفیذ المشروع : ۳۵ یوم

وصف المشروع : الباب و النوافذ الالومینیومیه مع صفحه اکبا الایرانیه و زجاج مزدوج ساذج ۴و ۴

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟