المشروع کوشک

اسم صاحب العمل : جناب آقای سامانی

عنوان المشروع: اصفهان،کوشک

زمن تنفیذ المشروع: ۸۵ یوم

وصف المشروع: انتاج و تنصیب نوافذ منحنیه مع صفحه ثرمال بریک ترکیه مع زجاج منحنی ۶ و ۶ صلب
المطار

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟