قبلی نمای کرتین وال

مراحل اجرای نمای کرتین وال

نمای شیشه‌ای کرتین وال تلفیقی از آلومینیوم و شیشه با ساختار خود ایستا قابلیت حفاظت از خود را در برابر نتشهای تنشهای قائم و جانبی از قبیل باد، زلزله و … و نشت های احتمالی ساختمان در مواقع اضطراری دارد.

  • نقشه برداری

عملیات نقشه‌برداری به منظور کنترل تمام اجزا و عوامل مؤثر در طراحی و اجرای دقیق نمای کرتین وال انجام می‌گردد. بدین ترتیب جهت مختصات‌یابی و کنترل اجرای لامل‌ها ، دستک‌هایی در نما تعبیه شده و روی آنها نقاطی مشخص می‌گردد کهBenchmark  نامیده می‌شود.

  • محاسبه مقطع لامل مناسب

پروفیل‌های عمودی نمای کرتین وال که به آنها لامل (mullion) گفته می‌شود، باید توانایی تحمل حداکثر بار باد موثر به سطح نما را داشته باشد. بدین ترتیب لازم است ابتدا در مرحله‌ی طراحی بار باد براساس نوع منطقه، ارتفاع ساختمان و سایر پارامترهای عنوان شده در آیین نامه مقررات ملی ساختمان و نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه ریزی کشور تعیین گردد. سپس براساس آن میزان ممان اینرسی لامل‌ها مخشص می‌گردد. به منظور تعیین عمق لامل‌ها از اطلاعات مربوط به فواصل مهار (فواصل تکیه گاهی) آنها و فاصله کف طبقات استفاده می‌گردد. در صورت عدم در نظرگرفتن مسائل فوق در طراحی لامل، بیش از حد استاندارد لامل‌ها بر اثر بار باد و سایر بارهای موثر بر نما باعث انتقال تنش به شیشه‌ها شده و شیشه دچار شکستگی می‌گردد. در طراحی پروفیل‌های افقی نیز که به آنها (transom) گفته می‌شود، وزن بزرگترین قطعه شیشه موجود در نما و همچنین بار باد وارد برآن حائز اهمیت است و عمق آنها پس از محاسبات مربوطه مشخص می‌گردد. بدین ترتیب گام حیاتی و مهم در طراحی نمای کرتین‌وال جهت حفظ ایمنی و جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی انجام محاسبات مربوطه به بارهای وارده بر نما و مدول‌بندی شیشه‌ها است

  • تهیه نقشه زیرسازی و شاپ درایوینگ نما و لامل‌ها

در این مرحله با استفاده از نقاط Benchmark ایجاد شده در مرحله نقشه برداری نقشه‌های زیرسازی دقیقی از محل قرارگیری شاسی کشی تهیه می‌گردد. همچنین به منظور نصب لامل‌ها، نقشه‌های آکس بندی و لقمه زنی آنها جهت تعیین دقیق محل نصب تهیه می‌شود.

  • اجرای شاسی کشی فلزی

ابتدا با استفاده از ناودانی آهن و نقشه‌های زیرسازی عملیات شاسی کشی انجام شده، سپس نبشی‌های براکتی (آنکراژ) با توجه به نقشه‌های آکس بندی لامل‌ها روی نادوانی‌ها نصب می‌گردد. استفاده از قطعه‌های مخصوص Bracket جهت اتصال پروفیل‌های نما به سازه باعث افزایش سرعت نصب و استحکام بالای اتصال می‌شود.

  • تولید پروفیل‌های لامل آلومینیومی برش ، آکس بندی ، لقمه زنی و

در این مرحله با توجه به محاسبات مربوطه پروفیل‌های لامل با برشکاری، لقمه‌زنی و جای‌گذاری لاستیک‌های EPDM به منظور آب‌بندی نما به وسیله ماشین‌آلات ویژه تهیه می‌گردد. پس از گذر از بخش کنترل کیفیت به محل پروژه برای انجام فرآیند نصب بر روی نمای ساختمان منتقل می‌گردند.

  • نصب لامل ها و رگلاژ نهایی آنها

در این مرحله با استفاده از نقشه‌های تهیه شده لامل های افقی و عمودی در جای خود قرار می‌گیرند. لامل‌های عمودی با استفاده از پیچ‌ها و سوراخ‌های لوبیایی تعبیه شده در روی آنکراژ، رگلاژ و تثبیت می‌گردند. لاملهای افقی نیز در محل خود بصورت کشویی قرار می‌گیرند. جهت بالا بردن کیفیت محصول می‌توان از اتصالات کلیپسی به جای پیچ و پرچ نیز استفاده کرد.

  • نصب شیشه و جایگذاری فیس کپ در صورت لزوم

پس از نصب و کنترل لامل‌های کرتین وال، قطعات شیشه بر روی فریم‌ها نصب شده و توسط چسب سیلیکون سازه‌ای فرآیند آببندی و درزبندی آن انجام می‌گردد. بدین ترتیب نما از مقاومت لازم و کافی در برابر اشعه ماوراء بنفش و فرسایش برخوردار خواهد بود. در پایان این مرحله در صورت سلیقه‌ی کارفرما فیس کپ نیز به صورت درپوش روی لامل‌های افقی و عمودی یا یکی از آنها اجرا و آببندی می‌گردد.