اداره امور دارایی و اقتصادی قزوین

نام کارفرما: مهندس یزدانی

آدرس پروژه: قزوین اداره کل امور اقتصادی و دارائی

مدت زمان اجرا: ۴۵ روز

شرح پروژه: تولید و اجرای گنبد شیشه ای با شیشه لمینت خم ساده ۵و ۵ سکوریت