جواهر فروشی بت شکن

آدرس پروژه: اصفهان مجتمع کوثر

مدت زمان اجرا: ۲۰ روز

شرح پروژه: شیشه ضد گلوله کریستال چینی اسلحه کلت