ساختمان اداری مخابرات اصفهان

نام کارفرما: شرکت مخابرات اصفهان

آدرس پروژه: اصفهان

مدت زمان اجرا: ۴۵ روز

شرح پروژه: تولید و نصب درب خروج اضطراری با پروفیل Celikler ترک و شیشه دو جداره ۶ و ۶ سکوریت