سازه شیشه ۲ جداره سکوریت

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان

مدت زمان اجرا: ۲۰ روز

شرح پروژه: تولید و اجرای شیشه دو جداره سکوریت ۶ میلیمتر همراه با سیستم پرده خور دستی