مجتمع آسمان شهر

نام کارفرما: مهندس یزدانی

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مشتاق

مدت زمان اجرا: ۸۵ روز

شرح پروژه: تولید ۸۵۰ متر مربع شیشه‌های دو جداره تخت و خم