مجتمع تجاری نیکبخت

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان نیکبخت

مدت زمان اجرا: ۷۵ روز

شرح پروژه: نمای فریم لس با شیشه دو جداره استاندارد دودی و ساده سکوریت