مجتمع مسکونی امیریه

3 30

مشخصات پروژه

آدرس: اصفهان، کوی امیریه

 

شرح :

تولید شیشه دوجداره خم دودی ۶ سکوریت و ساده ۶ سکوریت گرید A با آرم استاندارد  //    تولید شیشه دوجداره تخت دودی ۶ سکوریت و ساده ۶ سکوریت گرید A با آرم استاندارد