مجتمع مسکونی جی

نام کارفرما: جناب آقای مهندس تولایی

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان جی

مدت زمان اجرا: ۶۰ روز

شرح پروژه: درب و پنجره آلومینیومی با پروفیل آکپای ایران و شیشه دو جداره ساده ۴ و ۴