مجتمع مسکونی علامه امینی

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان علامه امینی

مدت زمان اجرا: ۷۵ روز

شرح پروژه: نمای لامل خم با شیشه دو جداره استاندارد دودی و ساده سکوریت