مجتمع مسکونی مشتاق

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مشتاق

مدت زمان اجرا: ۹۵ روز

شرح پروژه: نمای لامل تخت با شیشه دو جداره استاندارد دودی و ساده سکوریت