مجتمع مسکونی مطهری

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان مطهری

مدت زمان اجرا: ۱۰۵ روز

شرح پروژه: نمای لامل تخت با پروفیل ترک و شیشه دو جداره برنز و ساده سکوریت