مجتمع مسکونی نظر

نام کارفرما: شرکت آلتین نما گستر آپادانا

آدرس پروژه: اصفهان، خیابان نظر

مدت زمان اجرا: ۶۰ روز

شرح پروژه: نمای لامل خم جامبو با شیشه دو جداره دودی و ساده سکوریت