کارخانه ثمین سنگ

نام کارفرما: شرکت ثمین سنگ

آدرس پروژه: اصفهان،محمودآباد

مدت زمان اجرا: ۹۵ روز

شرح پروژه: تولید و نصب ۷۵۰ متر مربع شیشه سکوریت ۱۰ میل